โครงหลังคาสำเร็จรูป Rhino Truss Standard


ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง 750 บาท/ตารางเมตร

(ราคาปกติ 850 บาท/ตารางเมตร)

ค่าสำรวจ 1,000 บาท

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ลูกค้าเตรียมแบบที่สมบูรณ์ แบบแปลนหลังคา แบบแปลนโครงสร้างหลังคา รูปด้าน รูปตัด
 • ทางบริษัทจะออกแบบตามที่แบบบ้านของลูกค้าเท่านั้นไม่มีการออกแบบเพิ่ม
 • ก่อนเข้าสำรวจลูกค้าต้องมีการเทเสารับโครงหลังคาเรียบร้อยแล้ว
 • ความกว้างตัวอาคาร (บ้าน) ไม่เกิน 7 เมตร
 • ความยาวระยะยื่นชายคา ไม่เกิน 1.20 เมตรกรณีที่เกินต้องคิดและคำนวณสินค้าราคาใหม่จากแบบ
 • มี Out Trigger ระหว่าง ไม่เกิน 80 ซม.
 • ติดตั้งอาคารไม่เกิน 2 ชั้น ความสูงไม่เกิน 12 m. กรณีความสูงเกิน จะมีการคิดค่าอุปกรณ์ขนโครงขึ้นที่สูง ให้ช่างจัดเตรียม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • โครงกัลวาไนซ์C7575 : หนา 0.75 mm แป T4042 : หนา 0.42 mm
 • กระเบื้องหลังคาตรา SCG ซีแพคโมเนีย, เอ๊กเซลล่า, เพรสทีจ, ลอนคู่, พรีม่า
 • กระเบื้องหลังคาตรา SCG นิวสไตล์ และ ไอยร่า คิดค่าสินค้าและบริการเพิ่มตารางเมตรละ 50 บาท
 • ติดตั้ง รวดเร็ว พื้นที่ติดตั้ง 100 Sq.m. ใช้เวลา 2-3 วัน
 • แข็งแรง ทนทานด้วยเหล็กกำลังสูง
 • ปลอดสนิม ไม่ต้องเสียเวลาทาสีกันสนิม
 • หมดปัญหาเรื่องรอยเชื่อมที่ไม่ดี ทำให้เกิดอันตราย
 • สามารถทำหลังคาบ้านได้ทุกทรง
 • การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการบกพร่องของส่วนประกอบของโครง RHINO TRUSS ที่ใช้ในประเทศไทย ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการกัดกร่อนภายใต้การใช้งานตามปกติเป็นระยะ เวลาจํานวนปีตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น นับจากวันที่ส่งมอบงาน 
 •  ภายใตเ้งื่อนไขตามที่จะกล่าวต่อไปนี้  ถ้าโครง  RHINO TRUSS  เกิดการบกพร่องของโครงสร้างที่เกิดจากการกัดกร่อนภายในระยะเวลารับประกัน บริษัทจะจํากัดอยู่เพียงการดําเนินการอย่างใดอยา่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  •  (1) ซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนส่วนประกอบของโครง RHINO TRUSS ที่เกิดจากการกัดกร่อน 
  • (2) ชําระค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนส่วนประกอบของโครง RHINO TRUSS
   •  เพียงเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้อย่างสูงสุด ความรับผิดชอบของบริษัทจะจํากัดเพียงเท่าที่กล่าวมาข้างต้น
   •  บริษัทไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยผลทางอ้อมที่เกิดจากลูกค้า ซึ่งรวมถึง การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียการผลิต เป็นต้น
   •  บริษัทรับประกันโครงสร้างหลังคาเหล็กที่อ้างถึงข้างต้น และการออกแบบโดยใช้ระบบโปรแกรมออกแบบ FRAME CAAD พร้อมรายละเอียดของบริัษัท รวมถึงจุดต่อส่วนโครงสร้างรองและส่วนประกอบโครง ตามข้อกําหนดของบริษัทที่อ้างถึงข้างต้น เงื่อนไขการรับประกัน 
   • หากส่วนประกอบของโครง RHINO TRUSS ได้รับการติดตั้งและดูแลอย่างถูกต้องแล้วจะสามารถคงสภาพในระยะเวลาที่กําหนด อย่างไรก็ตาม ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะเจาะจง (ตามที่ระบุต่อไปนี้) ต้องนํามากล่าวถึงและถูกทำให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะรักษาสภาพซึ่งหากไม่ได้ทำให้ถูกต้องแล้วการรับประกันอาจจะถูกยกเลิกไป
   • (1) ข้อบกพร่อง เสียหายของผลิตภัณฑ์ /วัสดุทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ จะไม่อยู่ในการรับประกัน
    •  หากผลิตภัณฑ์ /วัสดุถูกเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นขัดกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ /วัสดุตามคําแนะนําของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่อคุณภาพหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์
    • หากมีข้อบกพร่องของฐานรากซึ่งผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ด้านบน
    • หากส่วนประกอบโครงสร้าง ซึ่งไม่ได้จัดหาโดยบริษัท ฯ เป็นสนิม
    •  ถ้าโครงสร้างบกพร่องจากไฟไหม้ ภายในหรือใกล้เคียงอาคารซึ่งถูกประกัน
    •  รอยขีดข่วน ถลอก หรือเสียหายทางกลศาสตร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชั้นเคลือบ (โดยทั่วไปจะเกิดจากผู้รับเหมารายอื่น) 
    • การได้รับผลจากสารเคมี ควัน ของเหลว หรือของแข็ง นอกเหนือจากน้ำฝน กรด วัสดุ อุดรอยต่อที่เป็นด่าง สารละลาย และผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากปิโตรเลียม
    •  การถูกสัมผัสอย่างต่อเนี่องของผลิตภัณฑ์ /วัสดุ กับดิน ผงคอนกรีต ขี้เถ้า ปุ๋ย และวัสดุที่เก็บความชื้น
    •  การถูกสัมผัส โดยตรงของผลิตภัณฑ์/วัสดุ กับวัสดุ ที่มีคุณสมบัติไม่เข้ากัน (อาทเิช่น ตะกั่ว, ทองแดง, คาร์บอน, ตะกั่วดํากราไฟท์, เหล็กสแตนเลส ไม่เป็นสนิม) หรือสัมผัสกับน้ำฝนที่ไหลจากวัสดุที่ไม่เข้ากัน 
    • ขาดการกําจัดเศษวัสดุ และ/หรือ ขาดการล้างน้ำ รวมทั้งความชื้นที่เกาะอยู่ตามผิวหน้าของผลิตภัณฑ์/วัสดุ
    •  ความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก การเจีย ดัดมุม การตัด หรือการเชื่อม 
    • การเสื่อมของผลิตภัณฑ์/วัสดุ ซึางเกิดจากการสัมผัส กับไม้ที่เปียก ไม้สด หรือไม้ที่ผ่านการเคลือบ 
    • น้ำทะเล สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม หรือสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นกรดสนิม หรือเว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ที่ต้องตั้งอยู่ห่างอย่างน้อย 5,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลหรือจากชายฝั่ง ระยะห่างระหว่าง 2,000 - 5,000 เมตร การรับประกันจะลดลงเป็น 10 ปี หากระยะห่างน้อยกว่า 2,000 เมตร ตอ้งปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อน 
    • พายุหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ
   •  (2) บริษัทจะรับประกันโครงสร้างหลังคาเหล็กที่ออกแบบโดยใช้ระบบโปรแกรมการออกแบบพร้อมรายละเอียดของบริษัทรวมถึงจุดต่อ ส่วนโครงสร้างรองและส่วนประกอบโครง ตามข้อกําหนดของบริษัท เท่านั้น 
   • (3) แจ้งให้ทางบริษัท หรือตัวแทนทราบถึงการกัดกร่อนนั้นๆ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบถึงการกัดกร่อน 
   • (4) คุณสมบัติของของผลิตภัณฑ์ /วัสดุ ภายใต้สภาพอากาศปกติ จะไม่เกินกว่าเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทจะจํากัดความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดการเปลี่ยนสินค้า หรือค่าใช้จ่ายของการแก้ไขการ เรียกร้องใดๆ ภายใต้การรับประกันนี้ ต้องยินยอมให้บริษัท เข้าตรวจสอบทรัพย์สินของบริเวณ ซึ่งมีการเรียกร้อง 
   • (5) บริษัทจะผูกพัน ในการรับประกันภายใตเ้งื่อนไข การรับประกันตามมาตรฐานของบริษัทและการรับประกันอย่างอื่นโดยผลบังคับของกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถยกเว้นเงื่อนไขในสัญญาได้
 • กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี
 • ภาคเหนือ: ชัยนาท, อุทัยธานี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, สุโขทัย, พิจิตร

คะแนนสินค้า

0 / 5 คะแนน

(0) รีวิว
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

ผลงานล่าสุด

ยังไม่มีผลงานล่าสุด

โครงหลังคาสำเร็จรูป

   สินค้าขายดี

หมวดหมู่อื่นๆ

ต้องการสอบถามการใช้งานกรุณาติดต่อ
บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้น 7 เลขที่ 162/1-2, 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ช่องทางอื่นๆ