ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม

อัปเดตล่าสุด วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ว่าจ้างกับช่าง การที่ท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์มนี้ให้ถือว่าท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ ของเอกสารดังกล่าว ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้แก่ท่าน

หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์มฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้แพลตฟอร์ม

ท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ดังนี้

มาตรการในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
1. ก่อนการยืนยันการจองสำรวจหน้างาน ท่านรับรองว่า ท่านและบุคคลในพื้นที่รับบริการไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งรวมถึงไม่ได้เป็นบุคคลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หรือหายใจลำบาก
1.2. เป็นผู้เดินทางหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อของโรค COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมา
1.3. เป็นผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันถึงการเป็นโรคติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนวันจองสำรวจหน้างาน
2. กรณีที่ท่านรับรองว่าท่านไม่ได้เป็นบุคคลตามข้อ 1
2.1. หากภายหลังท่านได้ทราบว่าท่านเป็นผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 ไม่ว่าก่อนการรับบริการ หรือหลังการรับบริการภายใน 14 วัน โปรดแจ้งให้เราทราบทันที โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คิวช่าง 065-984-1600 เพื่อที่เราจะได้ประสานงานรับมือต่อไป
2.2 หากเราเป็นผู้ตรวจพบภายหลังว่าท่านหรือบุคคลในพื้นที่รับบริการเป็นบุคคลตามข้อ 1 ไม่ว่าท่านจะกระทำโดยเจตนาหรือด้วยความประมาทในการไม่แจ้งข้อมูลแก่เรา เราขออนุญาตสงวนสิทธิในการงดการให้บริการโดยไม่คืนค่าจ้าง และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยความเห็นของเราถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ในวันรับบริการเราขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้
3.1. หากในพื้นที่รับบริการมีขยะติดเชื้อที่รอกำจัด รบกวนแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทุกครั้งก่อนการเริ่มให้บริการ
3.2. ระหว่างที่เราให้บริการในพื้นที่รับบริการ โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และรักษาระยะห่างทางกายภาพ

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ว่าจ้างกับช่าง การที่ท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์มนี้ให้ถือว่าท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ ของเอกสารดังกล่าว ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้แก่ท่าน หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์มฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้แพลตฟอร์ม ท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ดังนี้

1. คำจำกัดความ

1.1. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มคิวช่าง (Q-Chang) ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.q-chang.com
1.2. “ท่าน” หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานแพลตฟอร์มคิวช่าง (Q-Chang)

2. ขอบเขตการให้บริการ

แพลตฟอร์มของเราเป็นสื่อกลางระหว่างท่านกับช่างที่รับทำงานปรับปรุง ต่อเติมที่อยู่อาศัย หรืองานอื่น ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างและบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง เราไม่ใช่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างช่างที่ท่านทำ รวมทั้งไม่ได้มีฐานะเป็นหุ้นส่วน นายจ้าง-ลูกจ้าง หรือตัวการ-ตัวแทนใด ๆ กับช่าง

3. การว่าจ้างช่าง และการให้บริการ

3.1. ท่านสามารถเลือกดูรายละเอียดงานต่าง ๆ ที่ช่างรับทำและราคาค่าจ้างได้บนแพลตฟอร์ม โดยราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3.2. กรณีต้องการจ้างช่างสำหรับงานที่ไม่ต้องสำรวจหน้างาน ท่านจะต้องกรอกข้อมูลสถานที่ที่จะให้ช่างเข้าทำงาน และข้อมูลติดต่อ โดยท่านสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการให้ช่างเข้าทำงานได้ในตารางปฏิทินนัดหมายบนแพลตฟอร์ม และท่านจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันวันเข้าทำงาน ทั้งนี้ การนัดหมายจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าจ้างช่างผ่านช่องทางที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ในการให้บริการบางประเภท (เช่น บริการทำความสะอาด ซ่อมรั่วหลังคา ล้างเครื่องซักผ้า และตัดหญ้า) เราจำเป็นต้องขอรายละเอียดจากท่านเพิ่มเติม เช่น รูปถ่ายสถานที่หน้างาน เพื่อพิจารณาและยืนยันว่าระยะเวลาในการทำงาน กำลังคน และราคานั้นสอดคล้องกับหน้างานจริง หลังจากที่เราพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเห็นว่าต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลา กำลังคน และ/หรือ ราคา เราจะแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการให้ท่านสามารถชำระค่าจ้างได้ต่อไป ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
3.3. กรณีต้องการจ้างช่างสำหรับงานที่ต้องสำรวจหน้างาน ท่านจะต้องกรอกข้อมูลสถานที่ที่จะให้ช่างเข้าทำงาน และข้อมูลติดต่อ โดยท่านสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการให้เข้าสำรวจหน้างานได้ในตารางปฏิทินนัดหมายบนแพลตฟอร์ม และท่านจะได้รับการติดต่อยืนยันวันเข้าสำรวจหน้างาน ทั้งนี้ การนัดหมายจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าสำรวจหน้างานผ่านช่องทางที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และเมื่อช่างเข้าสำรวจหน้างานเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งใบเสนอราคาหรือแจ้งราคางานแก่ท่านต่อไป ในกรณีที่ท่านตกลงว่าจ้างช่างตามราคาที่เสนอ ท่านจะต้องชำระค่าจ้างช่างผ่านช่องทางที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
3.4. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของงานได้บนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ระบบอาจมีการแจ้งเตือนหรือส่งเอกสารให้แก่ท่านตามช่องทางที่ท่านแจ้งไว้ ในบางกรณี
3.5. กรณีที่ท่านจองบริการบนแพลตฟอร์มไม่ตรงกับหน้างานจริง หรือท่านต้องการรับบริการเพิ่มเติมที่หน้างานและช่างสามารถให้บริการได้ เราจะดำเนินการให้ท่านสามารถชำระค่าจ้างเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด โดยเราจะส่งเอกสารใบเสนอราคาและลิงค์สำหรับชำระค่าจ้างไปที่ SMS และอีเมลของท่าน เพื่อให้ท่านดำเนินการชำระเงิน ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ยินยอมชำระค่าจ้างเพิ่มเติม เราขอสงวนสิทธิพิจารณาการให้บริการเท่าค่าจ้างที่ได้รับชำระเท่านั้น
3.6. กรณีที่ช่างติดปัญหาการเข้าถึงหน้างาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากท่านเอง เช่น นิติบุคคลของคอนโดของท่านไม่อนุญาตให้ช่างเข้าถึงหน้างาน ท่านไม่อำนวยความสะดวกให้ช่างเข้าถึงหน้างาน ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียเวลาและค่าเดินทางให้กับช่างตามจำนวนเงินที่เราเป็นผู้พิจารณา

4. การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขคำสั่งซื้อ

4.1. กรณีที่ท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ เช่น เลื่อนวัน และ/หรือ เวลานัดหมาย ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบ ที่แพลตฟอร์มส่งให้ท่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ตอนจอง ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบริการ
4.2 หรือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 065-984-1600 โดยกรุณาติดต่อก่อนวันนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและกำหนดวันและเวลาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

5. การตรวจรับงาน

5.1. เมื่องานเสร็จสิ้น ท่านและ/หรือช่างจะต้องแจ้งวันตรวจรับงานเข้ามาในระบบ และเมื่อตรวจรับงานเสร็จแล้ว ท่านจะต้องกดยอมรับหรือปฏิเสธงานภายใน 7 วัน นับแต่วันตรวจรับงาน หากท่านไม่ได้กดยอมรับหรือปฏิเสธงานภายใน 7 วัน ระบบจะกดยอมรับงานให้ท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อโอนเงินค่าจ้างให้แก่ช่าง ซึ่งจะถือว่าท่านได้ยอมรับงานงานนั้นและเสร็จสิ้นการทำงานของช่าง ทั้งนี้ วันตรวจรับงานเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาที่ท่านสามารถกดยอมรับหรือปฏิเสธงาน ดังนั้น หากมีการเลื่อนวันตรวจรับงาน โปรดแจ้งมายังเราทันทีโดยติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า 065-984-1600
5.2. ในกรณีที่ท่านกดปฏิเสธงาน แพลตฟอร์มจะดำเนินการติดต่อท่านโดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว และความเห็นของเราถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ เมื่อเราดำเนินการแก้ไขให้ท่านเสร็จสิ้น ท่านจะต้องตรวจรับงาน และกดยอมรับหรือปฏิเสธงานตามที่กำหนดในข้อ 4.1 ใหม่

6. การรับประกัน

6.1. การรับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ช่างส่งมอบงาน จนถึงวันที่ระบุในใบรับประกันที่ท่านจะได้รับหลังจากที่ท่านกดยอมรับงานแล้ว
6.2. รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันจะเป็นตามที่ระบุในใบรับประกันที่ส่งมอบให้ท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หลังจากที่ท่านกดยอมรับงานเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบรับประกันไว้เพื่อเป็นข้อมูลภายหลัง หรือสามารถเข้ามาดูรายละเอียดใบรับประกันได้หลังจากที่ท่านกดยอมรับงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบนอกเหนือจากที่ระบุในใบรับประกันทุกกรณี เช่น กรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือเลยระยะเวลารับประกัน ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายได้ทุกกรณี
6.3. ในขั้นตอนการเลือกบริการบนแพลตฟอร์ม จะมีบริการข้อมูลเกี่ยวกับรับประกันโดยย่อ ซึ่งเป็นรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อความสะดวกในการเลือกใช้บริการเท่านั้น โปรดยึดรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในใบรับประกันที่ท่านได้รับเป็นสำคัญ
6.4. กรณีที่เราพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากทางเรา แพลตฟอร์ม และ/หรือ ช่างแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการรับประกัน และการรับผิดชอบค่าเสียหายทุกกรณี ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและพิสูจน์แต่เพียงผู้เดียว
6.5. กรณีที่มีการว่าจ้าง หรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้กระทำผ่านแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิในการรับประกัน และการรับผิดชอบค่าเสียหายทุกกรณี

7. การชำระค่าจ้างและความคุ้มครอง

7.1. ในการชำระค่าสำรวจหน้างานและค่าจ้างช่างทุกกรณี ท่านตกลงจะชำระเงินผ่านช่องทางที่เรากำหนดเท่านั้นโดยท่านสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต, ชำระผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิส และ ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง ตามธนาคารที่ระบุในหน้าเว็บไซต์ https://www.q-chang.com
7.2. การที่ท่านกดยอมรับงานหรือไม่กดปฏิเสธงานภายในกำหนดตามข้อ 5.1 ถือว่าท่านตกลงให้เราโอนเงินค่าจ้างให้แก่ช่าง
7.3. เราให้ความคุ้มครองเงินค่าจ้างที่ท่านชำระ โดยในกรณีที่ท่านกดปฏิเสธงาน เราจะยังไม่โอนเงินให้แก่ช่าง จนกว่าจะได้รับแจ้งว่ามีการแก้ไขงานเสร็จสิ้นแล้วหรือจนกว่าท่านกับช่างจะตกลงกันได้
7.4. กรณีที่มีการชำระค่าจ้างเป็นงวด ท่านตกลงจะชำระเงินทุกงวดผ่านช่องทางที่เรากำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น โดยเราจะโอนเงินค่าจ้างแต่ละงวดให้แก่ช่างภายหลังจากที่ท่านกดยอมรับงานงวดนั้นหรือไม่ได้กดปฏิเสธงานงวดนั้นตามข้อ 5.1 หรือภายหลังจากที่เราได้รับแจ้งว่ามีการแก้ไขงานแต่ละงวดเสร็จสิ้นหรือท่านและช่างตกลงกันได้เกี่ยวกับงานในงวดนั้นแล้ว
7.5. กรณีที่ท่านชำระค่าจ้างช่างผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางที่เรากำหนด ท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ ตามที่กำหนดในข้อนี้และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากช่างแจ้ง เชิญชวน ชักจูง หรือกระทำการอื่นใดให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินผ่านทางช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางที่เรากำหนด โปรดแจ้งมายังเราที่ ฝ่ายบริการลูกค้า 065-984-1600

8. การเลิกสัญญาจ้างช่าง

เมื่อมีการเลิกสัญญาจ้างช่าง เราจะคืนเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ รายละเอียดตามสิทธิหน้าที่ที่ท่านกับช่างตกลงกัน ทั้งนี้ หากท่านกับช่างไม่สามารถตกลงกันได้ เราจะเก็บเงินค่าจ้างนั้นไว้จนกว่าข้อขัดแย้งจะยุติ

9. การขอคืนเงิน

9.1. กรณีที่ท่านมีสิทธิในการขอคืนเงิน เช่น เกิดเหตุสุดวิสัยทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการตามที่จองบริการได้ ท่านสามารถขอคืนเงินจากแพลตฟอร์มได้ โดยติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า 065-984-1600 และท่านต้องแจ้งรายละเอียด เหตุผลในการขอคืนเงิน ส่งเอกสาร (ตามที่กำหนดในข้อ 9.2) และแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่ฝ่ายบริการลูกค้าขอ ให้เราทราบ เพื่อให้เราสามารถพิจารณาการคืนเงินให้ท่านได้ ทั้งนี้ การพิจารณาเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นที่เกี่ยวกับสิทธิการคืนเงิน จำนวนเงิน และช่องทางการคืนเงิน เป็นสิทธิของเราแต่เพียงผู้เดียว
9.2. ในการขอคืนเงิน ท่านต้องส่งเอกสารตามที่ระบุ ให้แก่เราตามช่องทางที่เรากำหนด ดังนี้

(1) สำเนาบัตรประชาชน (กรณีสั่งซื้อในนามบุคคลธรรมดา)

(2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีสั่งซื้อในนามนิติบุคคล)

(3) สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หรือ บันทึกภาพหน้าแอพลิเคชั่นของธนาคารที่มีชื่อ และหมายเลขบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินคืน

*ทั้งนี้ชื่อในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัญชีธนาคารจะต้องมีชื่อตรงกับท่านที่เป็นผู้สั่งซื้อเท่านั้น
*กรุณาทำการรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยระบุว่า "ใช้สำหรับรับเงินคืนกับคิวช่างเท่านั้น" พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และวันที่กำกับในเอกสารสำเนาทุกฉบับ
9.3. เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 9.2 ครบถ้วนแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินภายในระยะเวลา 14-30 วันทำการ

* วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาในการคืนเงินอาจมากกว่าขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร หรือบัญชีของท่าน

10. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการแก่ท่านหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการเช่นว่าเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องให้ความยินยอมแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ แถบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ด้านล่างสุดในหน้าโฮมเพจของเว็บไซด์https://www.q-chang.com

11. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ

11.1. เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ท่านยอมรับว่าอาจมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มได้ และท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใด ๆ ในความขัดข้องของแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา
11.2. เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของท่านและผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่น ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีการใด รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างเคร่งครัด เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด ๆ และ/หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของท่านที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมาย
11.3. ท่านรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มด้วย
11.4. ในการใช้งานแพลตฟอร์มหรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากแพลตฟอร์ม ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan Horse, Spyware หรือ Malware การเข้าแพลตฟอร์มนี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากแพลตฟอร์ม
11.5. ท่านตกลงรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ รวมถึงความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในแพลตฟอร์ม การที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์ม หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของแพลตฟอร์ม หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ และคอมพิวเตอร์ไวรัส
11.6. เราอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ท่านตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ

12. ทรัพย์สินทางปัญญา

12.1. เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือตามที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้
12.2. เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์มหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
12.3. ท่านตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) แพลตฟอร์ม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

13. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการแพลตฟอร์ม

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม การที่ท่านตกลงดาวน์โหลดหรือใช้บริการแพลตฟอร์มหลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรด และ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการหยุดให้บริการดังกล่าว

14. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

14.1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใด ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มให้ท่านพิจารณาก่อนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่ท่านใช้บริการแพลตฟอร์มของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง
14.2. ท่านสามารถเรียกดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ โดยเลือกเมนู ข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งนี้ หากท่านต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแพลตฟอร์มก่อนหน้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 065-984-1600

15. การละเว้นการใช้สิทธิ

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา ไม่ถือว่าเราสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

16. การขัดกันของเอกสาร

ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน ท่านตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย

18. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า 065-984-1600

ที่อยู่ : บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้น 7 เลขที่ 162/1-2, 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

อีเมล : support@q-chang.com

เบอร์ติดต่อ (Call Center) : 065-984-1600